Dimnjak

U svakoj porodičnoj kući bi uvek trebalo ugraditi više dimnjaka kako bi se ukućanima  omogućilo da pored dimnjaka koji bi se koristio za centralno grejanje stambenog prostora, poseduju i dimnjake koji bi se koristili za pojedinačno grejanje prostorija pomoću kaljavih peći ili kamina. Veoma je bitno u tim situacijama projektovanje odgovarajućih dimenzija dimnjaka, tako što treba paziti da svako postrojenje za grejanje funkcioniše najoptimalnije samo kada dimnjaci imaju usklađeni  presek sa uređajima.

majstor popravlja dimnjak

Njegov položaj bi trebalo odrediti tako da završetak dimnjaka bude blizu slemena krova. Takav završetak ima građevinsko-tehničke i funkcionalno-tehničke prednosti. Deo dimnjaka iznad krova, koji je izložen promenama vremena, naročito vetru, uglavnom je kratak. Zbog toga su troškovi za zaštitu dimnjaka od vremenskih uticaja i za obezbeđivanje njegove stabilnosti niski.

Veće količine kondenzata koje  nastaju kod niskotemperaturnih kotlova novije generacije i kondenzacionih kotlova potrebno je odvoditi, a za  takva ložišta su, na osnovu količine kondenzata, Zakonom  doneti propisi na osnovu kojih se isti i izvode.  Zbog toga se i pitanju odvodjenja kondenzata i atmosferske vode mora posvetiti i  odgovarajuća pažnja.

Visina dimnjaka iznad krova

Krovovi na kućama su u novije vreme različitih nagiba, tako da se za odredjivanje visine dimnjaka uglavnom koriste dva načina:

 • Prvi način se primenjuje na krovoima sa nagibom do 20%, kada je visina dimnjaka iznad krovne ravni  jedan metar, što obuhvata i ravne krovove
 • Drugi način se primenjuje kod krovova sa nagibom većim od 20%, kada se visina dimnjaka odredjuje od udaljenosti dimnjaka od slemena i to: ako je udaljen manje od 1,5m zida se 0,5m iznad visine slemena; 1,5-3m zida se do visine slemena i ako je udaljen preko 3m, visinu odrediti pomoću zamišljene prave od slemena prema dimnjaku pod uglom -10%.

Gradnja dimnjaka bi trebala ići sledećim redosledom:

 1. Temelj na koji će biti postavljen dimnjak izliva se  zajedno sa temeljom kuće. Na njega se  hidroizolacijom postavlja prvi element plašta u produžnom cementnom malteru, koji je otvoren nagore. Zatim se otvor prvog plašta popunjava betonom do polovine visine (16, 5 cm), čime se postiže da se visina kojom se spaja plašt i dimovodna cev pomera za toliku visinu.
 2. Na mestu gde se spajaju plaštevi, oko dimnjaka se obavija izolaciona pletenica, dok se vertikalnost dimnjaka proverava viskom.
 3. Da bi se montirala vratanca za čišćenje mora se iseći jedna strana plašta. Kada se plašt iseče postavlja se oko keramičkog priključka za čišćenje. Plaštevi se spajaju produžnim cementnim malterom i prilikom njihovog spajanja obavezno se mora koristiti šablon da bi se sprečilo upadanja maltera između keramičke dimovodne cevi i plašta. Kada se montiraju vratanaca za čišćenje treba skinuti krilo vratanca, a okvir vratanca namestiti u predviđen otvor priključka i učvrstiti. Oko otvora za priključke potrebno je obavezno postaviti izolacionu pletenicu, a zatim  postaviti vratanca dimnjaka.
 4. Izolacionu pletenicu treba obaviti na spojevima plašta dimovodne cevi, ali je potrebno pletenicu iseći za toliko da se krajevi preklapaju za oko 5 cm. Između plašta i keramičke dimovodne cevi mora ostati vazdušni prostor. Malter koji se nanosi ne sme dodirivati keramičke cevi.
 5. Kada se montira keramička dimovodna cev mora se voditi računa da spoljašna ivica žljeba dimovodne cevi bude okrenuta na gore. Ove cevi se spajaju kiselootpornim vezivom koje je već pripremljeno, a to je uglavnom smesa šamotnog brašna i vodenog stakla. Smesu koja je potrebna treba pripremiti u količini, koja se može iskoristiti u narednih 30 minuta. Pre nego što se smesa nanese, ivice žljeba treba dobro očistiti.
 6. Sve spojeve keramičkih dimovodnih cevi treba sa unutrašnje strane očistiti sunđerom tako da površina dimnjaka sa unutrašnje strane bude glatka.
 7. Plašteve i dimovodne cevi treba dalje postavljati sve do priključka za peć ili kotao.Zatim iseći plašt na jednoj strani radi montaže priključka za peć ili kotao, a zatim ga postaviti. Montažu keramičkih dimovodnih cevi i plašteva nastaviti do ugradnje konzolne ploče. Treba naročito voditi računa da otvor u međuspratnoj konstrukciji obezbedi dovoljno mesta za postavljanje dimovodnih cevi zajedno sa izolacijom i plaštem.
 8. Deo dimnjaka iznad krova treba dodatno izolovati, kako bi se zaštitio od atmosferskih uticaja. Tu se izolacija postavlja između plašta i fasadne obloge.
 9. Ispod krovne ploče objekta, u dimovodnu keramičku cev,postavlja se distanciona rozeta od aluminijumskog ili bakarnog lima.
 10. Na kraju, kao završetak dimnjaka postavlja se armirana betonska ploča sa limenim ventirijusom.