Geodetski snimak parcele

Kako je u toku bar prema najavama velika akcija legalizacije objekata koja treba staviti tačku na divlju gradnju, poraslo je i interesovanje za geodetske snimke. To je bez sumnje nejbolji način da se tačno utvrdi stanje na terenu i na osnovu toga se odrede sve pripadajuće obaveze i prava.

U Srbiji ima preko milion građevinskih objekata bez valjanih papira, a to nije kompletan problem. Problem predstavlja i to što se dokumentacija u različitim katastarskim opštinama povremeno vodila po drugačijim kriterijuma od redovnih ili je jednostavno zastarela i značajno se razlikuje od stanja na terenu. Sad tamo ima dokumentacija, ali nije validna i opet se moraju raditi geodetski snimci.

U svakom slučaju je cena koja se plaća za ovaj dokument mala u odnosu na korist koja se može ostvariti izradom ovog dokumenta.  Pored izrade dokumenta za parcelu geodetski snimak se može biti i garaže, objekta, kuće.

Ove snimke situacije na terenu izrađuju geometri koje angažujete onaj kome treba iz nekog razloga snimak, a dokument treba da overi licencirani geometarski inžinjer. Trenutna cena za ovu uslugu je oko 150 eura, mada sve zavisi kolika se površina obrađuje za snimak.

Gde se koristi

Ovaj dokumenat izrađuje geometar i on se koristi u većem broju situacija. Sada je trenutno najčešće spominjana ona kad se obekti trebaju legalizovati.

Ukoliko obejkat treba da dobije kućni broj koji je privremenog karaktera, takođe je potrebno da se nabavi geodetski snimak parcele. Takođe je to potrebno i kada se radi  izrada tehničkog izveštaja objekta, a uz to treba nabaviti i izveštaj o instalacijama, izveštaj o spoljnom uređenju i kopiju plana parcele.

Geodetski snimak je takođe potreban i kada je u pitanju postupak tehničkog prijema objekta za dobijanje upotrebne dozvole. Veoma je poželjno to obezbediti pre početka trgovine nekretninom, kupac će tačno znati šta prodaje i istovremeno će kupac imati koristi od toga.

Na našim prostorima se nažalost dosta često pokreću i sudski sporovi oko nejasnog vlasništva i suvlasništa. Da bi sud mogao precizno da odredi stvarno stanje koristi se često i geodetski snimak parcele.

Na sudu priznaju i izvod iz katastra, međutim on je veoma često zastareo i razlikuje se od trenutnog stanja na terenu. Kada se radi uknjižba objekata ili legalizacija mora da se radi novi dokument obavezno.

Šta se sve nalazi na snimku

Kako je ovo zvaničan verzija dokumenta jasno je definisano šta sve treba obavezno da se nađe na njemu. Zakon o planiranju i izgradnji je dokument gde je definisan geodetski snimak parcele.

geometar izrađuje snimak na terenu

Na njemu su stvari na terenu prikazani kao tlocrt, centralni deo zauzima objekat za koji se izrađuje dokument. Na njemu se definišu dve tačke na prednjoj fasadi prema državnom kordinatnom sistemu. Za taj objekat se navede bitne stavke kao veličina i njegova namena.

Pored objekta ili parcele geodetski snimak treba da ima prikazane objekte koji se nalaze u neposrednoj blizini, kao i ograde te infrastrukturu (bandere, instalacije, priključke). Potrebno je da budu prikazani i putevi koji se nalaze u blizini objekta.

Na sajtu budu zabeležene visine terena, a ko je u pitanju malo širi snimak onda se mogu prikazati i izohipse ( linije koje označavaju slojeve zemljišta iste visine ) na brdovitom području. Takođe svaka parcela treba da bude jasno ograničena i treba da budu upisani stepeni u uglovima parcela i upisan broj te parcele kao i susednih.

Priliko izrade geodetskog snimka se prave i tri štampane kopije, najčešće se jedna pre daje za uknjižbu, druga za legalizaciju objekta pa će to biti dovoljno. Pored toga bi trebalo tražiti da vam dokument daju i u digitalnoj formi (u AutoCAD formatu), on će biti od velike koristi projektantu za izradu projekta izvedenog objekta.